Aktualności
Kalendarz 2020/21
Projekty
Konkursy
W naszej szkole...
Sport i zdrowie
Na lekcjach historii
Samorząd Uczniowski
Zajęcia dodatkowe
PCK
Karta Rowerowa
Dziecięce Spotkania Muzyczne
Skansen
Szkolne Koło Misyjne
Sukcesy naszych uczniów
Nauczanie wczesnoszkolne
Wolontariat w szkole
Projekt "Razem Raźniej"
PROCEDURA COVID-19
Koncepcja Pracy Szkoły
Wizja i Misja Szkoły
Dyrekcja
Pedagog szkolny
Psycholog
Świetlica
Biblioteka
Dokumentacja szkolna
Ochrona Danych Osobowych
Historia SP 59
Druki do pobrania
Ubezpieczenie
Czas trwania lekcji
Profilaktyka - Cyberbezpieczeństwo
Stypendia-PRYMUS
Informacja
Główny Inspektor Sanitarny
Bezpieczna szkoła
Zajęcia zdalne
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
Terminarz spotkań z rodzicami 2020/2021
Opłaty za obiady
Stołówka
Nabór do klasy pierwszej
Gazetka szkolna
Czy nasze dziecko może już iść do szkoły?
Nabór do klas II - VIII
Kontakt
  Opłaty za obiady

OBIADY – STYCZEŃ klasy I- III

10 dni x 3 zł= 30 zł

Wpłaty za obiady należy dokonać

od 13.01. do 15.01. 2021 roku

wyłącznie na rachunek bankowy szkoły

56 1020 2313 0000 3402 0515 5983

Liczy się data wpływu na konto bankowe szkoły.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT ZA OBIADY.
Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać
na mail sp59.obiady@o2.pl lub dostarczyć do kierownika świetlicy, intendentki

kier. świetlicy K.Gottfried

 

 

 

  • ZARZĄDZENIE NR  1/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach z  dnia 1.03.2018 r. Zobacz

 

  • Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki:

§ 1.Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów, obejmująca koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania wynosi 3 zł.

§ 2.Opłata za korzystanie z posiłków przez inne osoby zatrudnione w szkole oraz przez uczniów, którym przyznano świadczenia socjalne w  formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, obejmującą pełny koszt przygotowania posiłku wynosi 8,23 zł.

§ 3.
1. Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry od 30 dnia każdego miesiąca  poprzedzającego miesiąc żywieniowy do 5 dnia miesiąca na który zakupione są obiady.
2. W przypadku braku wpłaty dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.
3. Wpłatę za obiady można dokonać na rachunek bankowy: Nowy numer rachunku bankowego na potrzeby wpłaty ZA OBIADY  56 1020 2313 0000 3402 0515 5983 Obowiązuje od 1 lipca 2015tytułem: „wpłata za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc (którego wpłata dotyczy). 
4. Jeżeli ostatni dzień wpłaty za obiady przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień wpłaty za obiady uważa się najbliższy poprzedzający dzień powszedni.
5. W przypadku rezygnacji z obiadów należy o tym fakcie powiadomić do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko nie będzie korzystało ze stołówki szkolnej. 
6. Zwrot opłaty za niewykorzystany posiłek uczniom, których ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni w danym miesiącu, będzie dokonywany na podane przez rodziców/ opiekunów konto bankowe. O nieobecności należy powiadomić najpóźniej do godz. 9.00 pierwszego dnia nieobecności dziecka w sekretariacie szkoły, intendenta lub kirownika świewtlicy.
Zwrotów za niewykorzystane obiady w czasie wycieczki dokonuje się wyłącznie na podane przez rodzica konto. Nie ma możliwości odliczenia niewykorzystanych obiadów w następnym miesiącu.
7. W razie choroby dziecka zezwala się na odbiór posiłków na wynos  przez członków jego rodziny po godz.1400- posiłki wydawane są tylko do czystych naczyń.

8. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się kupowanie pojedynczych posiłków w opłatach ustalonych jak w § 1 i § 2. 
9. Obiady dla uczniów wydawane są w godz. od 11.30 do 14.45.
10. Zabrania się rodzicom wchodzenia na stołówkę.  
11.Spożywający posiłki mają obowiązek:-  przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze, -  kulturalnie i cicho zachowywać się na stołówce,-  obuwie ubranie wierzchnie zostawić w szatni.
12.Nieterminowa wplata za obiady będzie obciążona  odsetkami karnymi 
w wysokości 7%

§ 4. ,,W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących rozliczania podatku VAT i scentralizowania rozliczeń Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów   i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1454) do kosztów posiłku pracowników administracji i obsługi doliczany jest podatek VAT wartości 8 % kosztów posiłku."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.

 
  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa 59 w Katowicach 2011/2012.
Code: www.paskud.pl, Design: www.nearlyoutsiders.com