Aktualności
Kalendarz 2020/21
Projekty
Konkursy
W naszej szkole...
Sport i zdrowie
Na lekcjach historii
Samorząd Uczniowski
Zajęcia dodatkowe
PCK
Karta Rowerowa
Dziecięce Spotkania Muzyczne
Skansen
Szkolne Koło Misyjne
Sukcesy naszych uczniów
Nauczanie wczesnoszkolne
Wolontariat w szkole
Projekt "Razem Raźniej"
PROCEDURA COVID-19
Koncepcja Pracy Szkoły
Wizja i Misja Szkoły
Dyrekcja
Pedagog szkolny
Psycholog
Świetlica
Biblioteka
Dokumentacja szkolna
Ochrona Danych Osobowych
Historia SP 59
Druki do pobrania
Ubezpieczenie
Czas trwania lekcji
Profilaktyka - Cyberbezpieczeństwo
Stypendia-PRYMUS
Informacja
Główny Inspektor Sanitarny
Bezpieczna szkoła
Zajęcia zdalne
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
Terminarz spotkań z rodzicami 2020/2021
Opłaty za obiady
Stołówka
Nabór do klasy pierwszej
Gazetka szkolna
Czy nasze dziecko może już iść do szkoły?
Nabór do klas II - VIII
Kontakt
  Zajęcia zdalne

REGULAMIN ZAJĘĆ ZDALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 W KATOWICACH


1. W sytuacji wprowadzenia nauczania zdalnego głównym narzędziem kontaktu z uczniami
i rodzicami jest dziennik elektroniczny Vulcan, e-mail klasowy oraz platforma MS Teams.
2. W czasie zagrożenia epidemicznego nauczanie indywidualne odbywa się zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa.
3. Zajęcia w zespole klasowym odbywają się wg godzin zaplanowanych w planie lekcji lub według
harmonogramu ustalonego między nauczycielem i grupą, jeśli dyrektor tak zarządzi w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. W przypadku nauki zdalnej, nauczyciele dostosowują program nauczania do możliwości jego
realizacji przy stosowaniu technologii informatycznych.
5. Lekcje on-line są zaplanowane przez nauczyciela i odbywają się tylko w zaplanowanym czasie.
6. Podczas lekcji on-line uczeń ma wyłączoną kamerkę i mikrofon (chyba, że dany nauczyciel
postanowi inaczej). Włączenie mikrofonu i kamery następuje, gdy uczeń zostanie poproszony
o odpowiedź.
7. Uczeń wykonuje pracę samodzielnie, przejmując na siebie odpowiedzialność za uczciwość
wykonanej pracy.
8. Zabronione jest rejestrowanie lekcji oraz przekazywanie materiałów poza zespół klasowy,
w którym lekcja się odbyła.
9. Platforma MS Teams jest to oficjalne środowisko pracy, czyli nie prowadzimy tam prywatnych
rozmów, nie zamieszczamy żadnych prywatnych filmików, linków itp.
10. Materiały dodatkowe z lekcji będą umieszczane na mailu klasowym lub platformie MS Teams – decyzja wychowawcy.
11. Termin wykonania zadania i sposób przekazywania rozwiązania ustala każdorazowo nauczyciel przedmiotu.
Prace bieżące są oceniane w czasie zdalnej lekcji.

12. Prace domowe odsyłane są w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, do godziny 17.
W przypadku braku możliwości przesłania zadania, rodzic jest zobowiązany powiadomić o tym
nauczyciela na Vulcanie, w dniu oddania pracy.
13. W czasie zdalnego nauczania uczeń jest zobowiązany do posiadania sprawnej kamery
i mikrofonu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów uczniowie i rodzice kontaktują
się bezpośrednio z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.

14. Dopuszcza się takie prowadzenie lekcji on-line, aby jednocześnie uczestniczyła w niej więcej niż jedna klasa.
15. Nauczyciele będą przy zdalnym nauczaniu korzystali z rekomendowanych przez MEN, CKE i KO nośników wiedzy.
16. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły ocenie będą podlegać: aktywność,
zaangażowanie w zajęcia, systematyczność, przesłane karty pracy, sprawdzanie wiedzy za
pomocą różnych aplikacji internetowych, odpowiedź ustna za pomocą telekonferencji, wypracowanie, prezentacja multimedialna.
17. Wychowawcy świetlicy realizują tygodniowy plan pracy poprzez propozycję zajęć dla uczniów
z uwzględnieniem zainteresowań oraz możliwości uczniów.
18. Wychowawcy świetlic zobowiązani są do prowadzenia zajęć na platformie MS Teams.
19. Nauczyciele bibliotekarze prowadzą zajęcia na platformie MS Teams.
20. Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów odbywają się na platformie MS Teams po
uprzednim umówieniu się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny Vulcan. Natomiast
termin konsultacji grupowych wyznacza sam nauczyciel.
21. Rodzic jest zobowiązany do pisemnego usprawiedliwienia (dziennik Vulcan) nieobecności dziecka na zajęciach on-line.

Ocena klasyfikacyjna z zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na zajęciach
prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z zadań
zleconych przez nauczycieli;
2) przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość, w szczególności
niezakłócanie zajęć prowadzonych on-line;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej z
nauczycielami, kolegami i koleżankami;
4) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę
zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad zachowania
podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez nauczycieli np. podczas lekcji wychowawczych;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – np. przestrzeganie zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nie udostępnianie kodów i haseł do lekcji prowadzonych on-line;

7) pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią informatyczną.

 

 
  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa 59 w Katowicach 2011/2012.
Code: www.paskud.pl, Design: www.nearlyoutsiders.com